CB ROSTER '14 - '15

Punya Narain, Captain

Ravi Shah, Choreographer

Tanvi Sharma, Choreographer

Mihir Mongia

Anjana Ganti

Sonia Pothraj

Meera Devarajan

Teddy Schenkman

Julianne Wey

Mishi Jain

Deeksha Madala

Priyanka Narvekar

Anand Shah, Captain

Zain Shauk, Choreographer

Amanda Kupchella

Kiran Pathakota

Preeti Prakash

Lavanya Rao

Anita Kapyur

Keerthi Bandi

Akash Gupta

Bowie Lin

Krishna Thiagarajan

Eshan Kejriwal

Anika Gautam