CB ROSTER '16 - '17

Keshav Rao

Captain

Rohan Krishna

Hiren Patel

Tanvi Varadhachary

Shree Kale

Maya Pai

Maya Pai

Sydney Parks

Bowie Lin

Mishi Jain

Priyanka Narvekar

Julie Thamby

Neha Goel

Arun Kane

Deeksha Madala

Anita Kapyur

Captain

Nikhil Rajesh

Rohan Palanki

Anagha Srirangam

Amina Matin

Thuc Truong

Meera Devarajan

Gabby Armardi

Nikit Venishetty

Krishna Thiagarajan

Ranjini Nagaraj

Akash Gupta

Julianne Wey

Murali Palathinkara